Kategorie


§1.

1. Firma KAR STAL Sebastian Karpeta jako Gwarant udziela gwarancji na wyprodukowane przez
siebie urządzenie.
2. Okres gwarancji liczony od daty pierwszej sprzedaży wyrobu Zamawiającemu wynosi 24 miesięcy, w
przypadku urządzeń w stosunku do których konieczność jest ich montażu, okres gwarancji liczony
jest od dnia zakończenia montażu i podpisania protokołu odbioru urządzenia. Gwarant zastrzega
sobie iż w przypadku bezzasadnej zgody przez Zamawiającego na podpisanie protokołu odbioru,
sporządzi on jednostronny protokół i od jego sporządzenia liczony będzie okres gwarancji.
3. Okres gwarancji dla dostawy zastępczej (tj. nowego wyrobu dostarczonego w zastępstwie wadliwego)
nie przedłuża gwarancji o kolejny okres nawet na elementy dostawy zastępczej.
4. Warunkiem przyjęcia zgłoszonych reklamacji w ramach udzielonej gwarancji jest zapłata całości
ceny. Nieuiszczenie całości ceny nie wstrzymuje ani nie przerywa biegu terminu gwarancji.

§2.

1. Gwarancja jest ważna na terenie całej Polski i dotyczy wyłącznie produktów zakupionych i
zainstalowanych na terenie Polski.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie usterek i wad powstałych w wyrobach
wyprodukowanych przez firmę KAR STAL Sebastian Karpeta z przyczyn tkwiących w sprzedanej
rzeczy.
3. Gwarancja nie obejmuje wad będących następstwem wadliwego montażu, choćby montaż został
wykonany przez Autoryzowaną Grupę Montażową posiadającą ważny certyfikat.
4. Klient jest zobowiązany zgłosić reklamacje (zawiadomić o stwierdzeniu wystąpienia usterki) w
terminie nie dłuższym niż tydzień od jej wystąpienia.
5. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać, na piśmie wraz z opisem usterki, wypełnioną kartą
gwarancyjną i dowodem zakupu.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 25 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W
przypadku bardziej skomplikowanych wad, termin ich usuwania może się przedłużyć, nie będzie
jednak dłuższy od czasu potrzebnego do wyprodukowania urządzenia, w której wada wystąpiła.

§3.

1. Klient jest zobowiązany do ilościowego i jakościowego odbioru wyrobów w zakresie wad jawnych,
które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze urządzenia (protokół odbioru). Za wady jawne
uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne typu
pęknięcia, rysy itp.
2. Gwarancja nie obejmuje w szczególności szkód powstałych w wyniku: normalnego zużycia,
niewłaściwego przechowywania i konserwacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, przeciążenia,
wykorzystania mediów które nie spełniają wymaganych parametrów, niewłaściwych interwencji
użytkownika lub stron trzecich, a także z innych przyczyn, za które Gwarant nie odpowiada, jak
również jeśli nie został dotrzymany termin zgłoszenia o którym mowa w §2 ust.3.
3. Gwarancji nie podlegają:
a) elementy ulegające naturalnemu zużyciu,
b) uszkodzenia mechaniczne
c) niewłaściwe przygotowanie podłoża przez Zamawiającego
d) wady nieistotne produktu nie widoczne po zamontowaniu
e) zmiany konstrukcji dokonane przez Zamawiającego bez uprzedniego ustalenia z Gwarantem
f) brak konserwacji Przedmiotu umowy, bądź niewłaściwa konserwacja
g) czynniki zewnętrzne takie jak: ogień, woda, substancje chemiczne
h) siła wyższa, taka jak pożar, powódź, nadmierny wiatr, huragan, sztorm itp.
i) spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nieprzewidzialnymi wypadkami losowymi

§4.

Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją, regulacją urządzeń realizowane są na koszt Klienta.

§5.

1. W czasie trwania gwarancji Firma KAR STAL Sebastian Karpeta usuwa bezpłatnie wszelkie usterki
powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, będące wadami powstałymi w trakcie produkcji
lub wadami materiału.
2. Wybór sposobu usunięcia usterek należy do gwaranta i według jego uznania - usunięcie usterek może
nastąpić w drodze naprawy towaru wadliwego lub jego wymiany na towar bez wad. Gwarant nie
ponosi innych kosztów spowodowanych wadą wyrobu poza w/w, w szczególności nie odpowiada za
szkody powstałe w wyniku wady w innym mieniu Klienta.
3. Ocena, czy reklamacja dotyczy usterek objętych gwarancją należy do Gwaranta. Gwarant określa
także podstawy i zakres swojej odpowiedzialności z tytułu stwierdzonych wad towarów, a w
szczególności to, czy usterki powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy czy też są
następstwem innych okoliczności (np. wadliwego montażu, wadliwej konserwacji).
4. W przypadku sporu co do przyczyn powstania usterki i zakresu odpowiedzialności Gwaranta,
Gwarant może przekazać sprawę ekspertowi niezależnemu w celu wydania opinii co do przyczyn
powstania usterek i zobowiązuje się do respektowania wyników ekspertyzy wydanej w tym trybie.
Koszt ekspertyzy ponosić będzie Strona przeciwko której wydano orzeczenie.
5. Zamawiający w związku ze zgłoszoną reklamacją na wezwanie Gwaranta obowiązany jest
niezwłocznie dostarczyć przedmiot sprzedaży.
6. W przypadku dokonywania usunięcia usterek na miejscu u Zamawiającego, Zamawiający jest
zobowiązany osobiście lub przez swojego przedstawiciela wskazać usterkę i odebrać przedmiot
reklamacji na miejscu.
7. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu serwisu w przypadku nieuzasadnionego
wezwania reklamacyjnego.
8. Na czas rozpoznania reklamacji nie wydaje urządzeń zastępczych.

§6.

Gwarancja wyłącza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.