Kategorie

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszym ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania i wykonywania
umowy sprzedaży i dostawy Przedmiotu Sprzedaży, których sprzedawcą jest KAR
STAL Sebastian Karpeta, ul. Staffa 7/3, 26-110 Skarżysko- Kamienna (KAR STAL).
2. OWS stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez KAR
STAL z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami, w tym również umów zawieranych
na skutek pisemnego lub elektronicznego zamówienia składanego przez Kupującego.
3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w
siedzibie KAR STAL lub na stronie internetowej https://karstal.pl/. KAR STAL na
żądanie Kupującego prześle w formie elektronicznej OWS.
4. Integralną częścią OWS KAR STAL stanowią Warunki Gwarancji.
5. OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych czy ustalonych
przez Kupującego.
6. Odmienne postanowienia umowne pomiędzy stronami, uzgodnione i potwierdzone na
piśmie przez obie strony wyłączają, OWS w zakresie jakim zawierają uregulowania
odmienne niż niniejszy OWS.


§ 2.
ZAWARCIE UMOWY


1. Informacje dotyczące przedmiotów sprzedaży których sprzedawcą jest KAR STAL
zamieszczone na stronach internetowych, przedstawione w katalogach, folderach,
broszurach itp. mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe dane techniczne podawane w w/w
publikacjach mogą ulec zmianie w każdym czasie, chociażby z uwagi na zmiany
technologiczne.
2. Zamówienia Kupującego powinny zawierać następujące dane:
- Pełną nazwę Kupującego wraz z adresem
- Nr NIP dla przedsiębiorców
- Nr PESEL
-Wskazanie Przedmiotu Sprzedaży- określonego nazwą handlową KAR STAL,
symbolem lub konkretnego numeru oferty.
- Ilość zamówionego Przedmiotu Sprzedaży (sposób dostawy)
- Metodę płatności przy zamówieniach internetowych
3. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest przekazać KAR STAL
informacje o przepisach i normach prawnych obowiązujących w miejscu dostawy
Przedmiotu Sprzedaży w zakresie jakim mają one znaczenie dla prawidłowego
wykonania Przedmiotu Sprzedaży, jego dostarczeniu i ewentualnego montażu w
miejscu przeznaczenia.
4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy Sprzedaży z KAR STAL jest złożenie
zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez KAR STAL
(poprzez sklep na stronie internetowej, wiadomość mailową, pocztą tradycyjną). KAR
STAL zastrzega, iż brak potwierdzenia, czy też odpowiedzi na zamówienie nie
oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
5. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu dostawy, warunkach dostawy i jej terminie
podejmuje KAR STAL.
6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły
wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody
wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń
określonych terminem siły wyższej zaliczyć należy w szczególności: zdarzenia
związane z działaniem sił przyrody, pożary, zamieszki, strajki, działania zbrojne,
ograniczenia energetyczne, działania władz państwowych, epidemie, pandemie.
7. Jeżeli brak doręczenia zamówienia w terminie nastąpi nie z winy KAR STAL, a na
przykład z winy przewoźnika, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienia.
8. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwe jedynie w wyjątkowych
wypadkach i wymaga zgody pisemnej KAR STAL, przy czym Kupujący jest
zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów które powstały po stronie KAR STAL do
momentu anulowania zamówienia, jednak nie więcej niż wartość zamówienia.


§ 3
CENA


1. Cena za Przedmiot Sprzedaży jest każdorazowo określana w ofercie lub umowie
sprzedaży, potwierdzona przez KAR STAL i w zależności od oferty może ona być
ceną netto lub brutto.
2. Wszelkie zmiany wprowadzane (po uprzedniej zgodzie KAR STAL) przez
Kupującego w Przedmiot Sprzedaży mogą spowodować zmianę ustalonej uprzednio
ceny.
3. KAR STAL zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie,
gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym
uzasadniające podwyższenie ceny Przedmiotu Sprzedaży, a na które KAR STAL nie
miał wpływu, takie jak zmiana stawek podatku od towaru i usług itd.
4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawionej
przez KAR STAL faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub
postanowień pisemnych- umownych.
5. Zapłata Ceny następuje gotówką bądź na rachunek wskazany przez KAR STAL. Za
dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym KAR
STAL lub dzień otrzymania gotówki.
6. W przypadku nieuiszczenia płatności w określonym terminie, KAR STAL jest
uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych za każdy
dzień opóźnienia. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie
szkody na zasadach ogólnych.
7. Do czasu zapłaty całości Ceny Przedmiot Sprzedaży pozostaje własnością KAR
STAL.


§ 4.
DOSTAWA


1. KAR STAL nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub
bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej
opóźnień spowodowanych działaniem operatora logistycznego.
2. Terminy dostaw wynikające z uzgodnień między stronami mogą ulec zmianie w
przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
3. Jeśli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia
towaru, KAR STAL ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami
magazynowania w wysokości 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień
opóźnienia w odbiorze towaru, jednak nie więcej niż 50 zł netto za każdy dzień
opóźnienia w odbiorze.
4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia
zgodności dostarczanego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić stan
przesyłki oraz ilość i asortyment dostarczonego towaru.
5. KAR STAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie Towaru
w transporcie, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich
wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, a w szczególności nie złoży
reklamacji bezpośrednio u przewoźnika.


§ 5.
MONTAŻ


1. Kupujący jest zobowiązany w przypadku dokonania zakupu wiaty śmietnikowej
przygotować odpowiednie (utwardzone, zgodne z wymiarami) podłoże. Przez
przygotowanie odpowiedniego podłoża rozumie się przygotowanie placu z płyty
betonowej o grubości minimalnej 10cm lub podłoże z kostki brukowej z
utwardzonymi stopami w miejscach oznaczonych w przesłanym przez Sprzedającego i
zaakceptowanym przez Kupującego rysunku rozstawu słupów.
2. Kupujący jest zobowiązany zapewnić odpowiednie przygotowanie terenu w celu
montażu Przedmiotu Sprzedaży poprzez: zapewnienie dojazdu samochodu
dostawczego do docelowego miejsca dostawy Przedmiotu Sprzedaży, jak również do
miejsca montażu Przedmiotu Sprzedaży, zapewnienie odpowiednich warunków
przestrzennych w miejscu montażu, zapewnienie odpowiednich warunków i zasad
sanitarnych dla Ekipy Montażowej KAR STAL, w tym dostępu do wody i toalety.
3. W przypadku sprzedaży przez Kar Stal przedmiotów tak zwanej małej architektury
Kupujący zobowiązany jest na własny koszt do samodzielnego złożenia przedmiotu
sprzedaży, albowiem Sprzedawca zastrzega prawo dostarczenia przedmiotu sprzedaży
w częściach.


§ 6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Jeśli nie określono w umowie inaczej, KAR STAL zobowiązany będzie do
dostarczenia towaru lub usługi w standardzie zgodnym z normami wynikającymi z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego albo normami stosowanymi
przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży towaru zgodnego z umową i nie
odpowiada za jego dalsze zastosowanie. Wszelkie informacje Sprzedawcy przekazane
na etapie zawarcia umowy, które nie zostały następnie potwierdzone w umowie, nie
mają charakteru wiążącego. Sprzedawca w żaden sposób nie gwarantuje osiągnięcia
zakładanego przez Kupującego efektu lub prawidłowego doboru towarów, np. do
planowanej inwestycji czy pod kątem kolorystycznym. Kupujący zobowiązany jest w
szczególności do samodzielnego sprawdzenia dostarczonego przez Sprzedawcę
towaru pod kątem przydatności do przewidywanego przez Kupującego sposobu
zastosowania towaru.
3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za nie przygotowanie bądź
nieodpowiednie przygotowanie podłoża w przypadku braku możliwości po stronie
Sprzedawcy montażu przedmiotu sprzedaży. Odpowiedzialność odszkodowawcza po
stronie Kupującego jest równa wysokości szkody poniesionej przez KAR STAL w
tym kosztów transportu i godzin pracy ekipy montażowej Sprzedawcy.


§ 7.
GWARANCJA


1. Wszelkie zapisy dotyczące rękojmi, gwarancji i sposobu wnoszenia reklamacji
określają WARUNKI GWARANCJI firmy KAR STAL stanowiące integralną część
niniejszych OWS.
2. WARUNKI GWARANCJI dostępne są w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie
internetowej https://karstal.pl/.


§ 8.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Prawem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy KAR STAL a
Kupującym jest prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r.
2. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień OWS nie ma wpływu na
ważność pozostałych.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy KAR STAL a Kupującym jest
Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
4. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez KAR STAL w związku z realizacją umowy.
5. KAR STAL ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych
Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
6. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.01.2021 r.